A

 

Analiza fundamentalna (AF, fundamental analysis) – próba przewidzenia ruchu rynku na podstawie danych ekonomicznych, sytuacji politycznej danego kraju i nastrojów panujących wśród inwestorów.

Analiza techniczna (AT, technical analysis) – próba przewidzenia ruchu rynku na podstawie analizy wykresów cenowych. Konkretne metody znajdziesz w dziale dotyczącym analizy technicznej.

Aprecjacja – wzrost ceny waluty (względem innej waluty)

Ask (ask price, cena ask) – kurs kupna, czyli cena, po jakiej możesz nabyć walutę. Innymi słowy, po tej cenie otwierasz pozycję długą i zamykasz krótką.

 

B


Bazowa waluta – pierwsza waluta w parze walutowej (w przypadku pary EUR/USD walutą bzową jest Euro).

Bid (bid price, cena bid) – kurs sprzedaży, czyli cena, po jakiej możesz sprzedać walutę. Innymi słowy, po tej cenie otwierasz pozycję krótką i zamykasz długą.

Broker – pośrednik pomiędzy inwestorem a rynkiem. Broker umożliwia składanie zleceń, za co pobiera prowizje. W osobnym dziale znajdziesz informacje o najpopularniejszych brokerach.

 

C

 

Cross rate (kurs krzyżowy, kurs krosowy) – kurs pary walutowej, oparty na relacji poszczególnych walut do dolara amerykańskiego. Dokładne informacje znajdziesz w artykule o kursach krzyżowych.

Currency risk (ryzyko walutowe) – ryzyko poniesienia strat wynikających ze zmiany kursu walut.

 

D


Day trading (handel jednosesyjny) – strategia inwestycyjna polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia (podczas jednej sesji).

Depozyt – środki pieniężne, znajdujące się na rachunku tradera (u określonego brokera forex), które służą do inwestowania i do zabezpieczania otwartych pozycji.

Depozyt minimalny – środki pieniężne, potrzebne do otworzenia konta u brokera forex. Różni brokerzy wymagają różnych depozytów minimalnych (ich wartości znajdziesz w tabeli).

Deprecjacja – spadek kursu waluty (względem innej waluty)

Dźwignia (lewar, leverage) – narzędzie pozwalające kontrolować kapitał większy, niż ten, który się aktualnie posiada. Dokładniejsze informacje znajdziesz w artykule o dźwigni finansowej.

 

E

 

Egzotyczne waluty – mniej popularne pary walutowe, charakteryzujące się małym wolumenem i niską płynnością.

EOD (End of day order) – zlecenie (sprzedaży lub kupna), które jest ważne do końca danej sesji.

 

H

Hedging – strategia, która zakłada jak największą eliminację ryzyka

High – maksymalny poziom, jaki osiągnęła cena w danym okresie czasu

 

K

Kod waluty (currency code) – trzyliterowy skrót (np. USD) jednoznacznie identyfikujący walutę. Skróty są jednakowe na całym świecie. Ustala je ISO (International Organisation for Standarisation).

Korekta – wyraźny wzrost ceny pary walutowej podczas trendu spadkowego i vice versa – wyraźny spadek ceny podczas trendu rosnącego. Zazwyczaj po korekcie cenowej trend jest kontynuowany (w przypadku braku kontynuacji nie mówilibyśmy już o korekcie, tylko o odwróceniu trendu).

Kwotowana waluta – druga waluta w parze walutowej (w przypadku pary EUR/USD walutą kwotowaną jest Dolar).


L


Long (long position, pozycja długa) – transakcja polegająca na kupnie waluty bazowej (a co za tym idzie – sprzedaży waluty kwotowanej). Innymi słowy kupujesz walutę (w parze EUR/USD będzie to Euro), licząc na wzrost jej ceny i późniejsze odsprzedanie (z zyskiem).

Lot – miara wartości kontraktu; ilość lotów określa wielkość transakcji. Jeden lot to standardowo 100 000 jednostek waluty bazowej.

Low – minimalny poziom, jaki osiągnęła cena w danym okresie czasu

 

M

 

Margin (depozyt, depozyt zabezpieczjący) – ilość pieniędzy potrzebna do otworzenia pozycji na rynku forex (i do zabezpieczenia ewentualnych strat, w momencie, gdy rynek pójdzie w nieoczekiwanym przez inwestora kierunku)

Margin call – wezwanie do wpłaty dodatkowych środków zabezpieczających pozycję, w momencie, gdy ruchy ceny są niekorzystne dla inwestora

Micro-lot – 1/100 standardowego lota, czyli 1000 jednostek waluty bazowej. Niektórzy brokerzy oferują grę na micro-lotach. Wtedy początkowy wkład pieniężny może być naprawdę mały, aby inwestor mógł zacząć grę na rynku forex.

Mini-lot – 1/10 standardowego lota, czyli 10 000 jednostek waluty bazowej. Większość brokerów oferuje grę na mini-lotach, aby początkowy wkład inwestora nie musiał być bardzo wysoki

MQL – język służący do tworzenia automatycznych systemów transakcyjnych, takich jak np. systemy forex. Składają się na niego operacje logiczne, arytmetyczne oraz duża ilość funkcji.

 

O

 

Overnight trading (handel nocny, handel międzysesyjny) – transakcje dokonywane w nocy, pomiędzy kolejnymi dniami sesyjnymi.


P


Pips (pip, point, punkt bazowy) – jest to najmniejsza możliwa jednostka, o jaką może zmienić się kurs pary walutowej. Innymi słowy, jest to ostatnia cyfra w kursie (zmiana z 3,4422 na 3,4423 to właśnie zmiana o jednego pipsa).

Platforma transakcyjna – program, dostępny w formie aplikacji do zainstalowania lub dostępny za pomocą przeglądarki www, który służy do zawierania transakcji na rynku forex. Platforma jest udostępniana traderowi w momencie, gdy rejestruje on konto (demo lub prawdziwe) u brokera forex. Przykładem platformy transakcyjnej jest Meta Trader 4.

Pozycja długa – zobacz long

Pozycja krótka – zobacz short

Punkty swapowe – korekta wynikająca z różnicy w oprocentowaniu walut w danej parze. W osobnym artykule dowiesz się jak wyliczać punkty swapowe.

 

R


Rachunek demo (demo, konto demo) – rachunek, na którym możesz ćwiczyć swoją grę na rynku forex za pomocą wirtualnych pieniędzy. Konta demo zwykle są aktywne tylko przez pewien czas (np. miesiąc), choć zdarzają się też konta bezterminowe. Wszystko zależy od konkretnego brokera forex.

Rollover (rolowanie pozycji) – przesunięcie daty rozliczenia transakcji w przyszłość, biorąc pod uwagę różnicę w oprocentowaniu walut w danej parze. Więcej o rolowaniu przeczytasz w artykule opisującym rolowanie pozycji i punkty swapowe.

Rynek byka (bull market) – sytuacja, w której rynek przyjmuje trend rosnący (czyli rosną ceny)

Rynek niedźwiedzia (bear market) – sytuacja, w której rynek przyjmuje trend malejący (czyli maleją ceny)

Ryzyko walutowe – zob. currency risk

S


Short (short position, pozycja krótka) – transakcja polegająca na sprzedaży waluty bazowej (a co za tym idzie – kupnie waluty kwotowanej). Innymi słowy sprzedajesz walutę, której de facto nie posiadasz (w parze EUR/USD sprzedajesz Euro za Dolary), licząc na spadek jej ceny i późniejsze odkupienie (z zyskiem).

Skalpowanie (scalping) – strategia inwestycyjna polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w bardzo krótkim czasie (kilka-kilkanaście minut). Więcej informacji znajdziesz w artykule Skalpowanie – krótkoterminowa strategia inwestycyjna.

Spekulacje walutowe – transakcje, które mają na celu osiągnięcie zysku na zmianach ceny par walutowych.

Spread – różnica pomiędzy kursem kupna (ask) i kursem sprzedaży (bid)

Stop loss (stop order, limit stop) – poziom cenowy ustalany przez tradera, po którego przekroczeniu jego pozycja zostaje automatycznie zamknięta. Stop loss zabezpiecza przed nadmiernymi stratami. Służy więc do zamknięcia pozycji w momencie, gdy rynek pójdzie w kierunku przeciwnym do oczekiwanego.

System transakcyjny – zbiór reguł stosowanych na rynku forex przez tradera, określających w jaki sposób otwierać i zamykać pozycje, w jaki sposób zarządzać ryzykiem (np. poprzez dobór kapitału) i jakie wskaźniki brać pod uwagę podczas inwestowania. Systemy transakcyjne często są zautomatyzowane i „grają” według wcześniej ustalonych zasad.

 

T

 

Take profit (target point, TP) – zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję, gdy cena osiągnie zamierzony poziom. Take profit służy do realizacji zysków. Pozycja jest zamykana, gdy rynek pójdzie w kierunku oczekiwanym przez inwestora  i dotrze do ustalonego punktu.

Tick – najmniejsza możliwa zmiana kursu w dół lub w górę (zmiana o jeden pips).


V

 

Variation margin – dodatkowy depozyt, wymagany przez brokera forex w momencie, kiedy rynek charakteryzuje się dużą chwiejnością


W

 

Wolumen – ilość transakcji, które zostały zawarte w określonym czasie


 

-> Więcej przydatnych pojęć znajdziesz w słowniku dotyczącym analizy technicznej na rynku forex.